Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,
Všeobecné obchodní podmínky
(pro prodej zboží)
Platné od 1.1.2017
Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží
(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“)
Pojmy
Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
Prodávající – Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice
Kupující – Podnikatel nebo Spotřebitel
Podnikatel – je buď právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo obdobným
způsobem,se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá
smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba,
která jedná jménem nebo na účet podnikatele
Spotřebitel – fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
Smluvní strany – prodávající a kupující
Zboží – věci movité, které jsou předmětem prodeje dle kupní smlouvy/rámcové kupní smlouvy
Kupní smlouvy – závazkový vztah vzniklý uzavřením písemné kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto VOP
Kupní cena – cena zboží sjednaná dle těchto VOP
Úvodní ustanovení
Tyto VOP upravují veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé uzavřením kupní smlouvy, jsou závazné pro prodávajícího a
kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy/rámcové kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy se bude řídit vzájemný
závazkový vztah těmito VOP.
Tyto VOP se použijí vždy, pokud rámcová kupní smlouva, kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi stranami neobsahuje
úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto VOP.


Článek 1
Předmět koupě
Keramické obklady a dlažby jsou dodávány v obvyklé jakosti (I. jakost) dané dle ČSN - Norma EN 14411 a normami následujícími dle
jednotlivých druhů keramických obkladů a dlažeb tj.
ISO 10545-1 zavedena v ČSN EN ISO 10545-1 Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
ISO 10545-2 zavedena v ČSN EN ISO 10545-2 Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti
povrchu
ISO 10545-3 zavedena v ČSN EN ISO 10545-3 Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti,
zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
ISO 10545-4 zavedena v ČSN EN ISO 10545-4 Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ISO 10545-5 zavedena v ČSN EN ISO 10545-5 Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu
odrazu
ISO 10545-6 zavedena v ČSN EN ISO 10545-6 Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení.
Neglazované obkladové prvky
ISO 10545-7 zavedena v ČSN EN ISO 10545-7 Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení proti povrchovému opotřebení.
Glazované obkladové prvky
ISO 10545-8 zavedena v ČSN EN ISO 10545-8 Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti
ISO 10545-9 zavedena v ČSN EN ISO 10545-9 Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty
ISO 10545-10 zavedena v ČSN EN ISO 10545-10 Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti
ISO 10545-11 zavedena v ČSN EN ISO 10545-11 Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku
vlasových trhlin - Glazované obkladové prvky
ISO 10545-12 zavedena v ČSN EN ISO 10545-12 Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ISO 10545-13 zavedena v ČSN EN ISO 10545-13 Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti
ISO 10545-14 zavedena v ČSN EN ISO 10545-14 Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
ISO 10545-15 zavedena v ČSN EN ISO 10545-15 Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia.
Glazované obkladové prvky
ISO 10545-16 zavedena v ČSN EN ISO 10545-16 Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě.
V případě prodeje zboží v jiné než I. jakosti bere kupující na vědomí, že tyto normy nemusí být splněny, zejména norma popisující
geometrické parametry a jakost povrchu.

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,
Ostatní materiály a výrobky se řídí příslušnými platnými normami.


Článek 2
Dodání a převzetí zboží
Dokladem o dodání zboží je faktura nebo dodací doklad ( prodejka nebo dodací list), obsahující specifikaci druhu zboží, dodaného a
převzatého množství.
Při převzetí zboží pověřenou osobou kupujícího mimo provozovnu kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo
předáním zboží dopravci, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem.
Kupující, nebo jím pověřený pracovník potvrdí na převzatém dodacím listu/faktuře odběr zboží (v případě řidiče včetně SPZ vozidla
a uvedení názvu firmy, pro kterou řidič zboží převzal). Podpisem na dodacím listu/faktuře kupující plně uznává svůj závazek vůči
prodávajícímu a potvrzuje tím převzetí zboží a služeb uvedených na dodacím listu/faktuře co do kvality i množství.
K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací objednávky, kterou učiní kupující emailem, faxem nebo přímo na provozovně
prodávajícího. Prodávající se akceptací objednávky zavazuje dodat objednané zboží v souladu s objednávkou. V případě, že objednané
zboží není u výrobce k dispozici se termín dodání prodlužuje o dobu , než bude zboží k dispozici, případně dle dohody mezi
prodávajícím a kupujícím.
Kupující nemá právo zboží dodané v dohodnutém termínu bezdůvodně odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží
převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit na náklady kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit.
Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat a kupující je toto
zboží povinen zaplatit včetně nákladů prodávajícího spojených s uskladněním. Bude-li zboží takto uskladněno ve skladovacích
prostorách prodávající poplatek činí 50,- Kč za paletu na 1 den. Bude-li zboží uskladněno ve skladech třetích osob, pak účtované
náklady kupujícímu budou pouze do výše prokázaných nákladů spojených se skladováním odmítnutého zboží.


Článek 3
Kupní cena
Kupní cena zboží je cena smluvní a je stanovena ceníkem prodávajícího, platným v okamžiku uzavření kupní smlouvy, nebo je určena
písemnou kupní smlouvou, platnou objednávkou kupujícího nebo platnou nabídkou prodávajícího.
Kupní cena je cenou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění a cla, není-li písemně sjednáno jinak.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží nejpozději na základě daňového dokladu-faktury vystaveného prodávajícím. Prodávající
je oprávněn vystavit daňový doklad v den převzetí zboží.

Na zboží, které není běžně skladem a je tudíž objednáváno (dováženo) přímo na míru zákazníkovi, má prodávající právo před objednáním zboží u výrobce požadovat zaplacení zálohy. Takovéto zboží není možné vrátit bez uvedení důvodu, viz článek 7.

Zboží lze platit hotově, platební kartou či převodem z bankovního účtu.


Článek 4
Odpovědnost za vady zboží
Odpovědnost prodávajícího je pouze do výše kupní ceny prodaného zboží.


Článek 5
Vyloučení odpovědnosti za vady zboží
Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za
nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy.
Dále prodávající neručí za nevhodné použití zboží, nebo za použití ,pro které není zboží určeno.


Článek 6
Reklamace – Reklamační řád
Všeobecná ustanovení
Reklamační řád upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím odebírající zboží od prodávajícího. Reklamační řád se řídí
Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále s přihlédnutím ke specifickým podmínkám
prodávajícího, které upravuje tento řád, prováděcí procedury a postupy prodávajícího, zejména pro zboží, u kterého je k vyřízení
reklamace nutné posouzení výrobce.
Záruční a reklamační podmínky stanovené reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně
řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.
Reklamace viditelných vad ( geometrické parametry a jakost povrchu) je možné reklamovat pouze před položením dlaždic.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy nebo jeho
nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou
manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
Převzetí zboží
Kupující svým podpisem na dodacím listě stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas s reklamačním řádem a reklamačními podmínkami
prodávajícího. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,
Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího nebo od smluvního dopravce, zboží okamžitě prohlédnout, tzn. zkontrolovat
množství, které musí být v souladu s objednávkou/fakturou/dodacím listem a zda zboží není mechanicky poškozeno. Případné
poškození nebo promočení papírové krabice není důvodem k nepřevzetí zboží nebo reklamaci.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad
zjistitelných při této prohlídce jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.
Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré zjevné vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče.
V případě reklamace uplatněné spotřebitelem je tato realizována v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Oznámení vad
Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno
při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit.
Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později,
je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
Písemné nebo elektronické oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu,jak se
vady projevují.
Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka
- faktura a dodací list, který slouží současně jako záruční list .
- reklamační protokoly - V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly.
Místo uplatnění reklamace
Kupující může uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího.
Předání, doprava a náhrada reklamací
Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je
zasláno zpět na náklady prodávajícího. Pokud bude při reklamaci zjištěno, že tato je neoprávněná, uhradí kupující veškeré náklady
vynaložené prodávajícím vč .veškerých doprav spojených s touto neoprávněnou reklamací vč. doprav k výrobci.
Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů
Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to,
že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a
výkonu.
Délka záruky – je 24 měsíců, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.
Odpovědnost za vady - má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že zboží bylo dodáno v době, kdy bylo
předáno prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí
záruční doby.
Nárok z odpovědnosti za vady - kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady ( garance), pokud oznámí prodávajícímu
písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě. Po obdržení této zprávy je prodávající oprávněn pokud je
k tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, podle své volby:
-opravit vadné zboží, vyměnit vadné zboží
Odpovědnost prodávajícího je pouze do výše kupní ceny prodaného zboží.
Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení,
tedy prodlužuje se o dobu záruční opravy. Dojde-li k výměně zboží, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc
užíval.
Povinné dokumenty a náležitosti - kupující je povinen s vadným zbožím dodat
- povinné základní údaje a dokumenty, kterými jsou: číslo faktury a dodacího listu, (nebo přímo faktura a dodací list), reklamační
protokol
- jednoznačně specifikovat vadu. Bez jejího popisu nelze zboží převzít do reklamace.
Prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování a dále za poškození, která vzniknou po převzetí zboží
kupujícím.
Vlastnické právo - zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je
považováno za uskutečněné okamžikem připsáním fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky..
Výdej zboží a ceny za skladování – po vyřízení reklamace zboží je kupující povinen zboží převzít do 7 dnů. Pro případ nezájmu
kupujícího o zboží s vyřízenou reklamací či v případě prodlení s jeho převzetím o více jak 30 dnů poté, co k tomu byl prodávajícím
písemně vyzván, je prodávající oprávněn uskladněné zboží po uplynutí 3 měsíců uskladnění prodat za aktuální cenu na účet
kupujícího. Prodávající jako skladovatel je oprávněn si z výtěžku prodeje věci odečíst skladné ve výši 50,- Kč za paletu za den.

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,

Reklamované zboží dopraví kupující na adresu SKLAD - Ševětín, Třeboňská ulice


Článek 7
Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy
Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku dle § 1824 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a následujících, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro bezdůvodné vrácení zboží běží ode dne
převzetí zboží spotřebitelem.
Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním
oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů prodávajícího Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 , Krajinská 34/3,
370 01 České Budějovice, formou jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem), a to:
e-mailem na adresu medricky@obkladyvilimek.cz
poštou na adresu Obklady Vilímek s.r.o.,, Česká 15, 370 01 České Budějovice
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, stačí zaslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před
uplynutím příslušné lhůty.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od zaslání odstoupení od této smlouvy, zašle spotřebitel zpět na adresu dle
předchozí domluvy s prodávajícím (Klavíkova 12, České Budějovice nebo Třeboňská ul.(areál JZD), Ševětín). Lhůta se považuje za
dodrženou, pokud zboží spotřebitel zašle zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nebude
prodávajícím převzato.
V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží je povinen vrátit pokud možno v
původním obalu a s veškerým příslušenstvím , a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje
prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodávající
vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle
prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí
kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží poníženou o náklady spojené s kontrolou, které činí 10% hodnoty zboží. Spotřebitel je
povinen uhradit skutečné náklady spojené s dopravou zboží, a to jak od spotřebitele k prodávajícímu, tak od prodávajícího ke
spotřebiteli a od prodávajícího k výrobci.
V případě snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží,
zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním
stavu.
Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této
kompenzace je však povinen prokázat.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1837 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména u dodávky zboží, jehož
skladba byla upravena podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, to jest takového zboží jehož skladbu bylo nutno objednat zvlášť
u výrobce a je určena přímo pro spotřebitele
Za smlouvu sjednanou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku dle § 1824 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a následujících se nepovažují následující situace
a) zákazník na provozovně si zboží prohlédl , ale pomocí mailu, nebo telefonu pouze upřesnil požadovaná množství.
b) zákazník si objednal zaslání poštou, nebo nějakou podobnou službou vzorek, který obdržel a dle tohoto vzorku zboží objednal.
Pokud kupující požaduje vrácení zboží z důvodu nezaviněných prodávajícím, je prodávající oprávněn nikoli povinen toto zboží
přijmout zpět. Pokud tak učiní bude při vrácení zboží odečten manipulační poplatek ve výši 10% z hodnoty vráceného zboží. Cena za
veškerou dopravu (tj. i k výrobci) neopodstatněně vráceného zboží jde na vrub kupujícího.


Článek 8
Sankce
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z kupní nebo jiné smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se stanoví dohodou smluvních stran povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím pod dni splatnosti až do zaplacení. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta
účtována a vymáhána.
Prodávající je bez ohledu na jiné určení kupujícím oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby kupujícího nejdříve na příslušenství
pohledávky, smluvní pokuty, případné nároky prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich
splatnosti.

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,


Článek 9
Rozhodné právo, právní režim, řešení sporů
Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím akceptují smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude
v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.
V případě, kdy kupující je nesporně spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem
řídit občanským zákoníkem.
Veškeré případné obchodní soudní spory rozhoduje soud v sídle prodávajícího.
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 a vztahují se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti. Ruší platnost
veškerých předchozích všeobecných obchodních podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.