Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,
Všeobecné obchodní podmínky
(pro prodej zboží)
Platné od 1.1.2017
Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,

(1) Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

(2) Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není.

(3) Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.


občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží
(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“)
Pojmy
Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
Prodávající – Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice
Kupující – Podnikatel nebo Spotřebitel
Podnikatel – je buď právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo obdobným
způsobem,se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá
smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba,
která jedná jménem nebo na účet podnikatele
Spotřebitel – fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
Smluvní strany – prodávající a kupující
Zboží – věci movité, které jsou předmětem prodeje dle kupní smlouvy/rámcové kupní smlouvy
Kupní smlouvy – závazkový vztah vzniklý uzavřením písemné kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto VOP
Kupní cena – cena zboží sjednaná dle těchto VOP
Úvodní ustanovení
Tyto VOP upravují veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé uzavřením kupní smlouvy, jsou závazné pro prodávajícího a
kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy/rámcové kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy se bude řídit vzájemný
závazkový vztah těmito VOP.
Tyto VOP se použijí vždy, pokud rámcová kupní smlouva, kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi stranami neobsahuje
úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto VOP.


Článek 1
Předmět koupě
Keramické obklady a dlažby jsou dodávány v obvyklé jakosti (I. jakost) dané dle ČSN - Norma EN 14411 a normami následujícími dle
jednotlivých druhů keramických obkladů a dlažeb tj.
ISO 10545-1 zavedena v ČSN EN ISO 10545-1 Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
ISO 10545-2 zavedena v ČSN EN ISO 10545-2 Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti
povrchu
ISO 10545-3 zavedena v ČSN EN ISO 10545-3 Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti,
zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
ISO 10545-4 zavedena v ČSN EN ISO 10545-4 Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ISO 10545-5 zavedena v ČSN EN ISO 10545-5 Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu
odrazu
ISO 10545-6 zavedena v ČSN EN ISO 10545-6 Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení.
Neglazované obkladové prvky
ISO 10545-7 zavedena v ČSN EN ISO 10545-7 Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení proti povrchovému opotřebení.
Glazované obkladové prvky
ISO 10545-8 zavedena v ČSN EN ISO 10545-8 Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti
ISO 10545-9 zavedena v ČSN EN ISO 10545-9 Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty
ISO 10545-10 zavedena v ČSN EN ISO 10545-10 Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti
ISO 10545-11 zavedena v ČSN EN ISO 10545-11 Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku
vlasových trhlin - Glazované obkladové prvky
ISO 10545-12 zavedena v ČSN EN ISO 10545-12 Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ISO 10545-13 zavedena v ČSN EN ISO 10545-13 Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti
ISO 10545-14 zavedena v ČSN EN ISO 10545-14 Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
ISO 10545-15 zavedena v ČSN EN ISO 10545-15 Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia.
Glazované obkladové prvky
ISO 10545-16 zavedena v ČSN EN ISO 10545-16 Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě.
V případě prodeje zboží v jiné než I. jakosti bere kupující na vědomí, že tyto normy nemusí být splněny, zejména norma popisující
geometrické parametry a jakost povrchu.

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,
Ostatní materiály a výrobky se řídí příslušnými platnými normami.

Prodejní cena je uvedena pro osobní odběr v skladu firmy Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 v ševětíně Třeboňská ulice bez č.o.

V případě zájmu je možné zašlat zbpží dopravní společností, vzhledem k tomu že keramické obklady a dlažby nelze poslat standardně balíkovou dopravou , je cena dopravy stanoveny individuálně a je možné ji objednat až po vložení zboží do košíku (kdy jsou známy hmotnosti a velikosti objednávky)

 


Článek 2
Dodání a převzetí zboží
Dokladem o dodání zboží je faktura nebo dodací doklad ( prodejka nebo dodací list), obsahující specifikaci druhu zboží, dodaného a
převzatého množství.
Při převzetí zboží pověřenou osobou kupujícího mimo provozovnu kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo
předáním zboží dopravci, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem.
Kupující, nebo jím pověřený pracovník potvrdí na převzatém dodacím listu/faktuře odběr zboží (v případě řidiče včetně SPZ vozidla
a uvedení názvu firmy, pro kterou řidič zboží převzal). Podpisem na dodacím listu/faktuře kupující plně uznává svůj závazek vůči
prodávajícímu a potvrzuje tím převzetí zboží a služeb uvedených na dodacím listu/faktuře co do kvality i množství.
K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací objednávky, kterou učiní kupující emailem, faxem nebo přímo na provozovně
prodávajícího. Prodávající se akceptací objednávky zavazuje dodat objednané zboží v souladu s objednávkou. V případě, že objednané
zboží není u výrobce k dispozici se termín dodání prodlužuje o dobu , než bude zboží k dispozici, případně dle dohody mezi
prodávajícím a kupujícím.
Kupující nemá právo zboží dodané v dohodnutém termínu bezdůvodně odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží
převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit na náklady kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit.
Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat a kupující je toto
zboží povinen zaplatit včetně nákladů prodávajícího spojených s uskladněním. Bude-li zboží takto uskladněno ve skladovacích
prostorách prodávající poplatek činí 50,- Kč za paletu na 1 den. Bude-li zboží uskladněno ve skladech třetích osob, pak účtované
náklady kupujícímu budou pouze do výše prokázaných nákladů spojených se skladováním odmítnutého zboží.


Článek 3
Kupní cena
Kupní cena zboží je cena smluvní a je stanovena ceníkem prodávajícího, platným v okamžiku uzavření kupní smlouvy, nebo je určena
písemnou kupní smlouvou, platnou objednávkou kupujícího nebo platnou nabídkou prodávajícího.
Kupní cena je cenou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění a cla, není-li písemně sjednáno jinak.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží nejpozději na základě daňového dokladu-faktury vystaveného prodávajícím. Prodávající
je oprávněn vystavit daňový doklad v den převzetí zboží.

Na zboží, které není běžně a je vyráběné přímo objednávku zákazníkovi, má prodávající právo před objednáním zboží u výrobce požadovat zaplacení zálohy. Takovéto zboží není možné vrátit bez uvedení důvodu, viz článek 7.

Zboží lze platit hotově, platební kartou či převodem z bankovního účtu.


Článek 4
Odpovědnost za vady zboží
Odpovědnost prodávajícího je pouze do výše kupní ceny prodaného zboží.


Článek 5
Vyloučení odpovědnosti za vady zboží
Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za
nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy.
Dále prodávající neručí za nevhodné použití zboží, nebo za použití ,pro které není zboží určeno.


Článek 6
Reklamace – Reklamační řád
Všeobecná ustanovení
Reklamační řád upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím odebírající zboží od prodávajícího. Reklamační řád se řídí
Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále s přihlédnutím ke specifickým podmínkám
prodávajícího, které upravuje tento řád, prováděcí procedury a postupy prodávajícího, zejména pro zboží, u kterého je k vyřízení
reklamace nutné posouzení výrobce.
Záruční a reklamační podmínky stanovené reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně
řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.
Reklamace viditelných vad ( geometrické parametry a jakost povrchu) je možné reklamovat pouze před položením dlaždic.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy nebo jeho
nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou
manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
Převzetí zboží
Kupující svým podpisem na dodacím listě stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas s reklamačním řádem a reklamačními podmínkami
prodávajícího. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,
Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího nebo od smluvního dopravce, zboží okamžitě prohlédnout, tzn. zkontrolovat
množství, které musí být v souladu s objednávkou/fakturou/dodacím listem a zda zboží není mechanicky poškozeno. Případné
poškození nebo promočení papírové krabice není důvodem k nepřevzetí zboží nebo reklamaci.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad
zjistitelných při této prohlídce jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.
Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré zjevné vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče.
V případě reklamace uplatněné spotřebitelem je tato realizována v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Oznámení vad
Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno
při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit.
Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později,
je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
Písemné nebo elektronické oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu,jak se
vady projevují.
Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka
- faktura a dodací list, který slouží současně jako záruční list .
- reklamační protokoly - V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly.
Místo uplatnění reklamace
Kupující může uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího.
Předání, doprava a náhrada reklamací
Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je
zasláno zpět na náklady prodávajícího.
Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů
Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to,
že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a
výkonu.
Délka záruky – je 24 měsíců, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.
Odpovědnost za vady - má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že zboží bylo dodáno v době, kdy bylo
předáno prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí
záruční doby.
Nárok z odpovědnosti za vady - kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady ( garance), pokud oznámí prodávajícímu
písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě. Po obdržení této zprávy je prodávající oprávněn pokud je
k tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, podle své volby:
-opravit vadné zboží, vyměnit vadné zboží
Odpovědnost prodávajícího je pouze do výše kupní ceny prodaného zboží.
Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení,
tedy prodlužuje se o dobu záruční opravy. Dojde-li k výměně zboží, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc
užíval.
Povinné dokumenty a náležitosti - kupující je povinen s vadným zbožím dodat
- povinné základní údaje a dokumenty, kterými jsou: číslo faktury a dodacího listu, (nebo přímo faktura a dodací list), reklamační
protokol
- jednoznačně specifikovat vadu. Bez jejího popisu nelze zboží převzít do reklamace.
Prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování a dále za poškození, která vzniknou po převzetí zboží
kupujícím.
Vlastnické právo - zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je
považováno za uskutečněné okamžikem připsáním fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky..
Výdej zboží a ceny za skladování – po vyřízení reklamace zboží je kupující povinen zboží převzít do 7 dnů. Pro případ nezájmu
kupujícího o zboží s vyřízenou reklamací či v případě prodlení s jeho převzetím o více jak 30 dnů poté, co k tomu byl prodávajícím
písemně vyzván, je prodávající oprávněn uskladněné zboží po uplynutí 3 měsíců uskladnění prodat za aktuální cenu na účet
kupujícího. Prodávající jako skladovatel je oprávněn si z výtěžku prodeje věci odečíst skladné ve výši 50,- Kč za paletu za den.

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,

Reklamované zboží dopraví kupující na adresu SKLAD - Ševětín, Třeboňská ulice


Článek 7
Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy
Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku dle

§ 1824

(1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1.

(2) Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, obdrží spotřebitel alespoň údaje podle § 1811 odst. 2 písm. a), b), c) a g) a údaje podle § 1820 odst. 1 písm. b), c) a h). Ostatní údaje sdělí podnikatel spotřebiteli v textové podobě nejpozději do doby plnění.

§ 1825

Sjednává-li se smlouva prostřednictvím telefonu, sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru.

§ 1826

(1) Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje

a) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,

b) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,

c) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,

d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a

e) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud se smlouva uzavírá jen s využitím elektronické pošty nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné spojení a uložení dat.

(3) Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

§ 1827

(1) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

(2) Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro bezdůvodné vrácení zboží běží ode dne
převzetí zboží spotřebitelem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží ( osobní odběr ve skladu)
Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním
oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů prodávajícího Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 , Krajinská 34/3,
370 01 České Budějovice, formou jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem), a to:
e-mailem na adresu medricky@obkladyvilimek.cz
poštou na adresu Obklady Vilímek s.r.o.,, Česká 15, 370 01 České Budějovice
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, stačí zaslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před
uplynutím příslušné lhůty.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od zaslání odstoupení od této smlouvy, zašle spotřebitel zpět na adresu dle
předchozí domluvy s prodávajícím (Klavíkova 12, České Budějovice nebo Třeboňská ul.(areál JZD), Ševětín). Lhůta se považuje za
dodrženou, pokud zboží spotřebitel zašle zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nebude
prodávajícím převzato.
V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží je povinen vrátit pokud možno v
původním obalu a s veškerým příslušenstvím , a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje
prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodávající
vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle
prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí
kupujícímu zaplacenou kupní cenu
V případě snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží,
zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním
stavu.
Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této
kompenzace je však povinen prokázat.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle

§ 1837

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 


Za smlouvu sjednanou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku dle § 1824 Zákona č. 89/2012 Sb.,

(1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1.

(2) Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, obdrží spotřebitel alespoň údaje podle § 1811 odst. 2 písm. a), b), c) a g) a údaje podle § 1820 odst. 1 písm. b), c) a h). Ostatní údaje sdělí podnikatel spotřebiteli v textové podobě nejpozději do doby plnění.


a následujících se nepovažují následující situace
a) zákazník na provozovně si zboží prohlédl , ale pomocí mailu, nebo telefonu pouze upřesnil požadovaná množství.
b) zákazník si objednal zaslání poštou, nebo nějakou podobnou službou vzorek, který obdržel a dle tohoto vzorku zboží objednal.
Pokud kupující požaduje vrácení zboží z důvodu nezaviněných prodávajícím, je prodávající oprávněn nikoli povinen toto zboží
přijmout zpět. Pokud tak učiní bude při vrácení zboží odečten manipulační poplatek ve výši 10% z hodnoty vráceného zboží. Cena za
veškerou dopravu (tj. i k výrobci) neopodstatněně vráceného zboží jde na vrub kupujícího.


Článek 8
Sankce
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z kupní nebo jiné smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se stanoví dohodou smluvních stran povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím pod dni splatnosti až do zaplacení. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta
účtována a vymáhána.
Prodávající je bez ohledu na jiné určení kupujícím oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby kupujícího nejdříve na příslušenství
pohledávky, smluvní pokuty, případné nároky prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich
splatnosti.

Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, korespondenční adresa –
obchod Česká 15, 370 01 České Budějovice,


Článek 9
Rozhodné právo, právní režim, řešení sporů
Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

V případě, kdy kupující je nesporně spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem
řídit občanským zákoníkem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

 internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).L 110/30 CS Úřední věstník Evropské unie 1.5.2009

( 2 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. června 2007 (Úř.
věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 73) a rozhodnutí Rady ze dne
23. března 2009.
( 3 ) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51.
( 4 ) Viz příloha II část A.
(9) Podle čl. 5 třetího pododstavce Smlouvy nepřekročí
Společenství rámec toho, co je nezbytné pro dosažení
cílů Smlouvy. Na základě uvedeného článku je třeba co
nejvíce přihlížet ke zvláštnostem vnitrostátních právních
řádů tak, že se členským státům poskytne možnost
vybrat si z různých variant se stejným účinkem. Soudy
nebo správní orgány, které jsou příslušné vést řízení ve
smyslu této směrnice, by měly být oprávněny přezkoumávat
účinky dřívějších rozhodnutí.
(10) Jedna možnost by měla spočívat v požadavku, kdy by
jeden nebo více nezávislých veřejnoprávních subjektů
výhradně pověřených ochranou kolektivních zájmů
spotřebitelů uplatňovaly touto směrnicí stanovené právo
jednat. Další možnost by měla zajistit, aby tyto subjekty,
jejichž cílem je ochrana kolektivních zájmů spotřebitelů,
uplatňovaly tato práva v souladu s kritérii podle vnitrostátního
práva.
(11) Členské státy by měly mít možnost rozhodnout se pro
kteroukoli z možností nebo kombinovat obě tyto
možnosti a na vnitrostátní úrovni pověřit subjekty
nebo organizace příslušné pro účely této směrnice.
(12) Za účelem potírání porušování předpisů v rámci Společenství
by měla pro tyto subjekty nebo organizace platit
zásada vzájemného uznávání. Členské státy by měly na
žádost svých vnitrostátních subjektů sdělit Komisi název
a účel svých vnitrostátních subjektů, které jsou oprávněné
podat návrh na zahájení řízení v jejich zemi podle ustanovení
této směrnice.
(13) Komisi přísluší zveřejnit seznam těchto oprávněných
subjektů v Úředním věstníku Evropské unie. Dokud se
nezveřejní prohlášení, které je s tím v rozporu, považuje
se oprávněný subjekt za příslušný k podání návrhu,
jestliže je jeho název uveden v tomto seznamu.
(14) Členské státy by měly mít možnost požadovat předchozí
konzultaci se stranou, která hodlá podat žalobu na
zdržení se jednání, aby tak žalované straně umožnila
ukončit sporné porušování předpisů. Členské státy by
měly mít možnost požadovat, aby se tato předchozí
konzultace konala za účasti nezávislého jimi pověřeného
veřejnoprávního subjektu.
(15) Když členské státy stanoví předchozí konzultaci, měla by
se určit lhůta dvou týdnů po obdržení žádosti
o konzultaci, a pokud se v této lhůtě nedosáhne zastavení
porušování předpisů, je žalující strana oprávněna
bez dalšího odkladu podat návrh u příslušného soudu
nebo správního orgánu.
(16) Je třeba, aby Komise předložila zprávu o uplatňování této
směrnice, a zejména o její oblasti působnosti a o provádění
předchozí konzultace.
(17) Uplatňováním této směrnice není dotčeno uplatnění
pravidel hospodářské soutěže Společenství.
(18) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských
států týkající se lhůt pro provedení a použitelnost
uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených
v příloze II části B,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Oblast působnosti
1. Cílem této směrnice je sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se žalob na zdržení se
jednání ve smyslu článku 2, kterými jsou chráněny kolektivní
zájmy spotřebitelů v působnosti směrnice uvedené v příloze I,
aby se tak zajistilo řádné fungování vnitřního trhu.
2. Pro účely této směrnice se porušováním předpisů rozumí
každé jednání, které je v rozporu se směrnicemi uvedenými
v příloze I tak, jak byly provedeny ve vnitrostátním právním
řádu členských států, a které narušuje kolektivní zájmy spotřebitelů
podle odstavce 1.
Článek 2
Žaloby na zdržení se jednání
1. Členské státy určí soudy nebo správní orgány příslušné
k tomu, aby rozhodly o žalobách podaných oprávněnými
subjekty ve smyslu článku 3, které jsou zaměřeny na:
a) co možná nejpohotovější zastavení nebo zákaz porušování
předpisů, případně vydaný v rámci zkráceného řízení;
b) případná opatření, jako je vhodnou formou zveřejněné
rozhodnutí v plném nebo částečném znění nebo uveřejnění
opravného prohlášení s cílem zastavit pokračující účinek
porušování předpisů;
c) je-li to v souladu s právním řádem členského státu, příkaz
žalované straně, která prohrála a odmítla výkon rozhodnutí
ve lhůtě stanovené soudy nebo správními orgány, zaplatit do
veřejné pokladny nebo oprávněné osobě určené podle
vnitrostátního práva pevnou částku za každý den prodlení
nebo jinou částku stanovenou soudy nebo správními orgány,
aby se zajistil výkon rozhodnutí.
1.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 110/31
2. Použitím této směrnice nejsou dotčena pravidla mezinárodního
práva soukromého týkající se rozhodného práva,
kterým je obvykle buď právo členského státu, ve kterém má
porušování předpisů původ, nebo právo členského státu, ve
kterém se účinky porušování předpisů projeví.
Článek 3
Subjekty oprávněné podat návrh na zahájení řízení
Pro účely této směrnice se „oprávněným subjektem“ rozumí
každý subjekt nebo organizace, které byly zřízeny řádně podle
práva členského státu a mají oprávněný zájem zajistit dodržování
ustanovení v článku 1, zejména:
a) jeden nebo více nezávislých veřejnoprávních subjektů, které
jsou výhradně odpovědné za ochranu zájmů podle článku 1,
v členských státech, ve kterých takové orgány existují, nebo
b) organizace, jejichž cílem je hájit zájmy uvedené v článku 1
v souladu s kritérii, která jsou stanovena předpisy vnitrostátního
práva.
Článek 4
Porušování předpisů v rámci Společenství
1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná k tomu, aby
se v případě porušování předpisů, které má původ na jeho
území, kterýkoli oprávněný subjekt jiného členského státu, ve
kterém jsou zájmy chráněné tímto oprávněným subjektem
dotčeny porušováním předpisů, mohl po předložení seznamu
zmíněného v odstavci 3 tohoto článku obrátit na soud nebo
správní orgán příslušný podle článku 2. Soudy nebo správní
orgány přijímají tento seznam jako doklad o způsobilosti oprávněného
subjektu podat návrh, aniž je dotčeno právo
přezkoumat, zda účel oprávněného subjektu jej opravňuje
k podání návrhu v daném případě.
2. Za účelem boje proti porušování předpisů v rámci Společenství,
a aniž jsou dotčena práva příslušející jiným subjektům
podle vnitrostátního práva, sdělí členské státy na žádost svých
oprávněných subjektů Komisi, že tyto subjekty jsou oprávněny
podle článku 2 podat návrh na zahájení řízení. Členské státy
sdělí Komisi název a účel těchto oprávněných subjektů.
3. Komise sestaví seznam oprávněných subjektů podle
odstavce 2 a upřesní v něm jejich účel. Tento seznam se
zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie; změny tohoto seznamu
se neprodleně zveřejní, přičemž aktualizovaný seznam se zveřejňuje
každých šest měsíců.
Článek 5
Předchozí konzultace
1. Členské státy mohou zavést nebo ponechat v platnosti
předpisy, podle kterých může strana, která hodlá podat žalobu
na zdržení se jednání, zahájit toto řízení teprve poté, co se
pokusila dosáhnout zastavení porušování předpisů při konzultacích
se žalovanou stranou nebo se žalovanou stranou
a některým z oprávněných subjektů ve smyslu čl. 3 písm. a)
členského státu, ve kterém je podána žaloba na zdržení se
jednání. Členskému státu přísluší rozhodnutí, zda strana, která
hodlá podat žalobu na zdržení se jednání, musí konzultovat
oprávněný subjekt. Pokud se do dvou týdnů po obdržení
žádosti o konzultaci nedosáhne zastavení porušování předpisů,
může postižená strana podat bez dalšího žalobu na zdržení se
jednání.
2. Pravidla týkající se předchozí konzultace, která přijmou
členské státy, se oznámí Komisi a zveřejní v Úředním věstníku
Evropské unie.
Článek 6
Zprávy
1. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě každé tři
roky a poprvé nejpozději 2. července 2003 zprávu o jejím
uplatňování.
2. Ve své první zprávě přezkoumá Komise zejména:
a) oblast působnosti této směrnice vzhledem k ochraně kolektivních
zájmů osob, které provozují obchod, živnost, řemeslo
nebo svobodné povolání;
b) oblast působnosti této směrnice, jak je určen směrnicemi
uvedenými v příloze I;
c) zda předchozí konzultace podle článku 5 přispěla k účinné
ochraně spotřebitele.
V případě potřeby se ke zprávě připojí návrhy na změnu této
směrnice.
Článek 7
Ustanovení poskytující rozsáhlejší oprávnění
Tato směrnice nebrání členským státům přijímat nebo ponechat
v platnosti ustanovení, která poskytují oprávněným subjektům,
jakož i jiným dotčeným osobám na vnitrostátní úrovni rozsáhlejší
oprávnění podávat návrhy na zahájení řízení.
L 110/32 CS Úřední věstník Evropské unie 1.5.2009
Článek 8
Provedení
Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů,
které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 9
Zrušující ustanovení
Směrnice 98/27/ES ve znění směrnic uvedených v příloze II
části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských
států týkající se lhůt pro provedení a použitelnost uvedených
směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B.
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto
směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze
III.

Veškeré případné obchodní soudní spory rozhoduje soud v sídle prodávajícího.
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 a vztahují se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti. Ruší platnost
veškerých předchozích všeobecných obchodních podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.